Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

Croeso i'r Wefan

Fforwm Hanes Cymru

Fforwm Hanes Cymru - History Forum for Wales

Welcome to the Website of

The History Forum for Wales

DISCLAIMER

These materials have been prepared by History Forum for Wales for informational purposes and networking activities of member societies. History Forum for Wales does not take any responsibility for any information that it receives in good faith from member societies to be placed on this website which may be deemed misleading in any way.

YMWADIAD

Paratowyd y deunyddiau hyn gan Fforwm Hanes Cymru ar gyfer rhwydweithio gwybodaeth am weithgareddau y cymdeithasau hynny sydd yn aelod ohonno. Nid yw Fforwm Hanes Cymru yn cymeryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wybodaeth a anfonir ato mewn ewyllys da iw osod ar y wefan hon, ac allasai fod yn gamarweiniol mewn unrhyw fodd.

 

Cynhadledd Undydd a Chyfarfod Blynyddol
Dydd Sadwrn 22 Medi 2018
Gwesty'r Eryrod, Llanuwchllyn
Cymru ag America 19eg Ganrif
Rhaglen
Yr Athro Emeritws Bill Jones Ymfudo o Gymru i'r Unol Daleithiau yn yr 19eg Ganrif
Dr Gareth Evans Jones "I ddwyn y gaethlud fawr yn rhydd "" Ymateb crefyddol y Cymry yn America i Gaethwasiaeth yn ystod 1850 - 1865"
Wil Aaron "Y Mormoniaid Cymreig yng Ngorllewin Gwyllt America yn y 19eg ganrif."
Y gynhadledd yn dechrau am 10.30 y b ac yn gorffen am 3.30 y p.
Pris y dydd 30 yn cynnwys cinio.
Cysylltwch efo Pat Jones ar 01974 831582 os ydych am ddod.
Croeso cynnes i bawb.
hefyd
Cyfarfod Cyffredion; Blynyddol
Dydd Sadwrn 22 Medi 2018 Gwesty'r Eryrod, Llanuwchllyn i ddechrau am 3.30 p.m.

 

Programme/Cynhadledd

Please Contact Us for a Membership Form

   

Dear Supporter of Welsh History,
Do you ever wonder how the History Forum obtains its income? All of the money comes from the Societies that enrol and from individuals with an interest in Welsh history. We use that money to pay for travelling expenses, printing and stationery, and for hiring a stand at the National Eisteddfod of Wales.
So how do we get our funds we use? Through people like you. We believe that Welsh History needs its place its prominent place in the development of our great Welsh Nation. A tax deductable donation would further help us to be able to promote Welsh History to a wider audience.
You can either donate online or by sending your donation to the above address. Making your cheque payable to Fforwm Hanes Cymru.
Thank you in advance. We appreciate your support.
Furthermore, if would like to become a member the application form is on our website.
Sincerely,
Pat Jones
Secretary

Annwyl Gefnogwr o Hanes Cymru,
A ydych wedi ystyried fel Maer Fforwm yn cael ei hariannu? Dawr arian oddi wrth Gymdeithasau sydd yn talu aelodaeth a chan unigolion sydd diddordeb yn hanes Cymru. Defnyddiwn yr arian at gostiai teithio, argraffu a deunydd swyddfa a hefyd i logi stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
Felly, fel ydym yn cael ein hariannu? Trwy bobl fel chi. Credwn fod lle i Hanes Cymru gael ei briod le yn ein cymunedau ac yn natblygiad on Cenedl. Byddai cyfraniad ariannol gydar cyfle i ad- ennill y dreth yn fantais in galluogi cyrraedd ein nod.
Gallwch gyfrannu drwy ddanfon siec ir cyfeiriad uchod. Gwnewch eich siec allan i Fforwm Hanes Cymru.
Diolch ymlaen llaw, Gwerthfawrogwn eich cymorth.
Yn ddiffuant,
Pat Jones
Ysgrifennydd

   

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!